• İş saatları 09:00 - 18:00

    Bazar ertəsi - Cümə

  • Yevlax, Azərbaycan

    Bakı Prospekti, 5

Biznes inkubator xidmətləri

Biznes inkubatoru haqqında: Biznes inkubatoru - yeni fəaliyyətə başlayansahibkarlıq subyektlərinin, o cümlədən gənclərin səmərəlisahibkarlıq fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə onlarakompleks texniki-təşkilati və inzibati-təsərrüfat xidmətlərigöstərən resurs mərkəzidir. Biznes inkubatorunun fəaliyyət istiqamətləri: Biznes inkubatorunun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri"Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" AzərbaycanRespublikasının Qanunu ilə qadağan edilməyən yenifəaliyyətə başlayan sahibkarlıq subyektlərinə, o cümlədəngənclərə sahibkarlıq fəaliyyətlərinin ilkin mərhələsində güzəştli şərtlərlə zəruri avadanlıqlarla təchiz olunmuşxidməti iş otaqlarının və işçi yerlərinin müvəqqəti ayrılmasıvə onlara aşağıdakı konsaltinq və təşkilati xidmətləringöstərilməsidir: - sistemli və davamlı maarifləndirmə tədbirləri; - təsis sənədlərinin hazırlanması və sahibkarlıqsubyekti kimi qeydiyyata (uçota) alınmaq üçünköməklik göstərilməsi; - vergi, mühasibat uçotu, maliyyə-kredit, hüquq və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı digər sahələr üzrə sistemli və davamlı konsaltinq və informasiyaxidmətlərinin, mühasibatlıq işlərinin təşkilinə dəstək; - investisiya layihələrinin və biznes planlarınhazırlanmasında metodiki köməkliyin göstərilməsi; - biznes layihələrinin maliyyə, iqtisadi və texnikiekspertizasının aparılması üzrə dəstək; - marketinq araşdırmalarının aparılması üzrə dəstək; - reklam, mətbəə-çap və nəşriyyat işlərinin təşkilinə dəstək; - məhsulların (işlərin, xidmətlərin) təşviqi, habelə sərgilərdə və bu kimi digər tədbirlərdə iştirakla bağlı köməkliyin göstərilməsi; - maliyyə resurslarına (banklar, kredit təşkilatları, investisiya fondları, vençur kapitalı və s.) çıxışimkanlarının genişləndirilməsinə köməkliyingöstərilməsi; - potensial biznes tərəfdaşları ilə əlaqələrinqurulmasında köməkliyin göstərilməsi; - inzibati və hüquqi problemlərin həllində köməklikgöstərilməsi - sahibkarların və sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaqarzusunda olan gənclərin sahibkarlıq sahəsində bilik və bacarıqlarının, təhsil səviyyələrininartırılmasında yardımçı olmaq, treninq, peşəhazırlığı xidmətlərinin təşkili; - malların (işlərin və xidmətlərin) realizəsi məqsədilə sifarişçilərin tapılmasında müvafiq köməkliyingöstərilməsi; - yeni texnologiyalar, habelə onların tətbiqi və istifadəsi ilə bağlı informasiya təminatının həyatakeçirilməsi; - elektron xidmətlərin tətbiqi barədə məlumatlandırmavə istifadə imkanlarının yaradılması; - sahibkarlıq subyektlərinin inkişaf potensialının və fəaliyyət prioritetlərinin genişləndirilməsinə köməklikgöstərilməsi; Biznes inkubatorunun fəaliyyətinin təşkili ilə bağlıMərkəz aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir: - biznes inkubatorunun fəaliyyət istiqamətləri üzrə xidmətlərin və metodiki köməkliyin göstərilməsinitəşkil və təmin edir; - biznes inkubatorunun fəaliyyətinin təşkili və inkişafı ilə bağlı tədbirlər görür, bu məqsədlə təkliflər, habelə biznes inkubatorunun fəaliyyəti barədə hesabatlar hazırlayır; - biznes inkubatorunun fəaliyyətindən istifadə edənlərin qeydiyyatını (reyestrini) aparır; - biznes inkubatorunun fəaliyyətini təşviq edir, onuniştirakçısı olmaq istəyən gənclər və sahibkarlıqsubyektləri üçün müsabiqənin təşkili ilə bağlı tədbirlər görür; - biznes inkubatorunun fəaliyyətinin iştirakçılarınınfəaliyyətinin monitorinqini həyata keçirir; - elmi texniki potensialın inkişafı və gücləndirilməsiməqsədilə yerli və xarici elm və təhsil müəssisələriilə əməkdaşlığa dair təkliflər verir; - bu sahədə biznes inkubatorunda dəyirmi masalar, seminarlar, konfranslar təşkil edir, biznesinkubatorunun fəaliyyəti barədə müxtəlif çapməhsulları, kitab və jurnallar, bukletlər hazırlayır və yayır. Biznes inkubatorunun fəaliyyətinin iştirakçıları: - Biznes inkubatorunun fəaliyyətinin iştirakçıları müsabiqəəsasında seçilir.